Skip to content
Home » Новости » УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс од градби, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) – со капацитет до 10МW, на дел од КП 347/3, дел од КП 1/1, дел од КП 346/2, на дел од КП 2819/3, дел од КП 985 и дел од КП 2823, КО Стенче вон гр. Општина Брвеница, со техн. бр. 04-54/2022 oд Октомври 2023 год., изработен од ,,ПРО – ИНЖЕНЕРИНГ” – Тетово.