Skip to content
Home » Archives for Општина Брвеница

Општина Брвеница

ЧЕСТИТ 8 МАРТ!

По повод денешниот празник, на вработените жени во Локалната самоуправа и советничките од општина Брвеница, подарив цвет во знак на почит и внимание.

ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКИ ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЈЕКТ – КАБЕЛСКИ ПОДЗЕМЕН ВОД

Се одобрува Урбанистички проект за инфраструктура со техн.бр. 04-47/2023 за с.Челопек, изработено од ,,ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ’’ Доо Тетово, за изградба на линиски инфраструктурен објект – кабелски подземен… Read More »ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКИ ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЈЕКТ – КАБЕЛСКИ ПОДЗЕМЕН ВОД

ЈАВЕН УВИД И КОНСУЛТАЦИЈА СО ЈАВНОСТА ПО НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

Јавен увид и консултација со јавноста по Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички план вон населено место за изградба… Read More »ЈАВЕН УВИД И КОНСУЛТАЦИЈА СО ЈАВНОСТА ПО НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Урбанистички план за вон населено место за изградба на комплекс од градби, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство… Read More »ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

JАВНО НАДДАВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со Локална урбанистичка планска документација… Read More »JАВНО НАДДАВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ