Home » Archives for Општина Брвеница

Општина Брвеница

РЕШЕНИЕ

CE уважува барањето на Флорим Деари од с.Челопек преку полномошникот „Про-инженеринг” од ТетовоII.СЕ ОДОБРУВА Урбанистичкиот проект за вон опфат на урбанистички план со технички бр.… Read More »РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

СЕ ОДОБРУВА Урбанистичкиот проект за вон опфат на урбанистички план со технички бр.60/21, изработен од ,,ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО” Доо од Гостивар, со намена А1.5-Станбени куќи во состав… Read More »РЕШЕНИЕ