Skip to content
Home » Новости » БУЏЕТСКА ТРАНСПАРЕТНОСТ НА ОПШТИНА БРВЕНИЦА

БУЏЕТСКА ТРАНСПАРЕТНОСТ НА ОПШТИНА БРВЕНИЦА

Просечниот индекс на буџетска транспарентност на општините во Полошкиот регион бележи унапредување споредено со истиот период лани.

Партнер општините Opstina Jegunovce , Komuna e Tearcës / Општина Теарце и Општина Брвеница / Komuna e Bërvenicës а бележат унапредување на фискалната транспарентност споредено со претходната година.

Нашиот Проект @Strengthening Resource Mobilization Activity- North Macedonia им помага на партнер општините во унапредување на транспарентноста и отчетноста во процесите на прибирање, трошење и контрола на сопствените ресурси, со цел ефикасна испорака на услугите до своите граѓани. УСАИД ги поддржува напорите на земјата во намалување на корупцијата и зголемување на ефективноста и транспарентноста на локалните власти.

Повеќе информации: https:// https://cea.org.mk/…/0.-USAID-SRMA-_Fiscal-Transparency…