Skip to content
Home » Новости » ЈАВНА ОБЈАВА ДО СИТЕ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ

ЈАВНА ОБЈАВА ДО СИТЕ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ

Кои поседуваат недвижен имот на територијата на ОПШТИНА БРВЕНИЦА.

СЕ ПОВИКУВАТЕ
1.За обврзниците што не примиле решение за данок на имот
-Да го подигнете решението за данок на имот заклучно со 31.12.2023 год,
2.За обврзниците што должат врз основа данок на имот. (неуредно доставени опомени).
-Да ги подмирите обврските заклучно до 31.12.2023 година
3.За обврзниците кои имаат промени на податоците кој се од влианије за висината
на даночната обврска или промените адресни податоци-адреса на живеалиште.
-Да доставите даночна пријава за утврдување на данок на недвижен имот.

ДОКУМЕНТ: