Skip to content
Home » Новости » ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

За Урбанистички Проект за Инфраструктура за изградба на линиски инфрастуктурен објект – кабелски подземен вод, од границата на КО Неготино – Полошко до постојната планираната трафостаница на комплексот за производство на електрина енергија-фотонапонска централа КО Стенче општина Брвеница.