Skip to content
Home » Новости » ПРОЕКТНА ПРОГРАМА КП. бр.768

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА КП. бр.768

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за изградба на објект со намена А4 – Времен престој (А4.3 – Семејни куќи за времен престој – Викенд куќа) на КП. бр.768, КО. Челопек вон град, м.в.Поткрсте.