Skip to content
Home » Новости » ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање градежна парцела на дел од КП 1915/1, КП 1915/5, 1915/6, 1915/7, 1915/8, 1915/9, 1915/10, дел од КП 1914/1, дел од КП 1913/29 и дел од КП 1913/31, КО Волковија, со намена Г5.5-складишта за земјоделски производи, ладилници за земјоделски производи, вкопани, полувкопани и надземни ќелиски складови, силоси, складишта за материјали за земјоделско проиизводство, Волковија, Општина Брвеница.