Skip to content
Home » Новости » ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА


Урбанистички план за вон населено место за изградба на комплекс од градби, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) – со капацитет до 10МВ, на дел од КП 347/3, дел од КП 1/1, дел од КП 346/2, дел од КП 2819/3, дел од КП 985 и дел од КП 2823, КО Стенче вон гр, општина Брвеница.