Skip to content
Home » Новости » ЈАВЕН УВИД И КОНСУЛТАЦИЈА СО ЈАВНОСТА ПО НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

ЈАВЕН УВИД И КОНСУЛТАЦИЈА СО ЈАВНОСТА ПО НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

Јавен увид и консултација со јавноста по Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс од градби, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производсто на електрична енергија кои се градат на земјиште) – со капацитет до 10МW, на дел од КП 347/3, дел од КП1/1, дел од КП 346/2, дел од КП 2819/3, дел од КП 985 и дел од КП 2823, КО Стенче вон гр, општина Брвеница.