Skip to content
Home » Новости » УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 14-89

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 14-89

Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани ( фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) со капацитет до 10 МW, на дел од КП 30/1, КП 30/7, КП 30/8, КП 30/9 и КП 30/10, КО Теново вон гр., општина Брвеница