Skip to content
Home » Новости » УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 25/22

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 25/22

Се организира јавен увид по предлог УП за вонопфат на урбанистички план, со техн.бр.25/22, изработено од ,,ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО”-Гостивар, на КП 2583/1, дел од КП 2583/2, КП2583/3 и дел од КП 2582, КО:Милетино вонг.р., општина Брвеница за намена: А1.5Станбени куќи во состав на селски стопанскидво