Skip to content
Home » Новости » УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ – 05-02/24

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ – 05-02/24

Зa oрганизирање нa јавен увид на Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани, за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1 МW, на КП 727/3 и КП 727/5 КО Брвеница вон гр., општина Брвеница.