Skip to content
Home » Новости » РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ – 14-121

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ – 14-121

-Се уважува барањето заведена под бр.14-121 од 22.12.2023 г. на ,,АЕ СОЛАР ИНВЕСТ” Дооел со седиште во Тетово, преку полномошникот ,,ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ’’ Доо Тетово,
-Се одобрува Урбанистички проект за инфраструктура со техн.бр. 04-47/2023 за с.Челопек, изработено од ,,ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ’’ Доо Тетово, за изградба на линиски инфраструктурен објект – кабелски подземен вод, од фотонапонска централа поставена во рамки на селски стопански двор, до постојната
трафостаница на КП 4439/1, КО Челопек вон гр., општина Врвеница.
-Составен дел на оваа Решение е Урбанистички проект од став 2 од диспозитивот на ова решение.