Skip to content
Home » Новости » РЕШЕНИЕ -14-168

РЕШЕНИЕ -14-168

I.CE уважува барањето на Јетмир Зибери и Џеврије Садики од с.Милетино, општина Брвеница, преку полномошникот ДПУП ,,ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО” Доо Гостивар,
II.СЕ ОДОБРУВА Урбанистичкиот проект за вон опфат на урбанистички план за формирање градежна парцела со технички бр. 25/22, изработен од ДПУП ,,ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО” Доо Гостивар, со намена А1.5 – Станбени куќи вo состав на селски стопански двор, на КП.2583/1, дел од КП.2583/2, КП 2583/3 и дел од КП.2582, КО: Милетино вон гр., општина Брвеница,