Skip to content
Home » Новости » ОДЛУКА

ОДЛУКА

За утврдување на зоните и движење на пазарната вредност на градежно и земјоделско земјиште на подрачјето на Општина Брвеница, за утврдување на данокот на имот и данокот на промет на недвижности, наследство и подарок.