Skip to content
Home » Документи » Page 16

Документи

Анкетен Лист

Урбанистички проект вон опфат наурбанистички план, со намена Е1.13 –Површински соларни и фотоволтаичниелектрани, за КП 1546/1, КП 1546/2 и КП1545, КО Челопек-вон г.р., општинаБрвеница