Home » Документи

Документи

ОДЛУКА

Одлука за утврдување на надоместок за уредување на градежно земјиште за градба на семејни стамбени згради и други објекти