Home » Документи

Документи

РЕШЕНИЕ

Се одобрува Проектна програма, за изработка на УП за вон опфат на урбанистички план за формирање градежнa парцелa, со намена А1.5- Станбени куќи во состав… Read More »РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

I.CE уважува барањето на Гани Рихани од с.Гургурница, Мексиме Реџепи од с.Гургурница и Зибери Абдилаки од с.Радиовце преку полномошникот ,,ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО” Доо од Гостивар.II.СЕ ОДОБРУВА Урбанистичкиот… Read More »РЕШЕНИЕ