Skip to content
Home » Документи » Page 3

Документи

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО КО ТЕНОВО

Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс од градби, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на… Read More »УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО КО ТЕНОВО

РЕШЕНЕИЕ 14-1448

Се одобрува Проектна програма, на барателот МПЦ ОА, Тетовско-Гостиварска Епархија,Тетово, преку полномошникот ,,ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО,, Доо Гостивар, за изработка на УП вон опфат на урбанистички план за… Read More »РЕШЕНЕИЕ 14-1448

РЕШЕНИЕ 14-1447

Се одобрува Проектна програма, на барателот МПЦ ОА, Тетовско-Гостиварска Епархија,Тетово, преку полномошникот ,,ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО,, Доо Гостивар, за изработка на УП вон опфат на урбанистички план за… Read More »РЕШЕНИЕ 14-1447