Home » Документи » Page 3

Документи

РЕШЕНИЕ

СЕ ОДОБРУВА Урбанистичкиот проект за вон опфат на урбанистички план со технички бр. 04-12/2021, изработен од „Про-инженеринг” од Тетово, со намена Е1.13 – Површински соларни… Read More »РЕШЕНИЕ

Решение

Се одобрува Проектна програма, за изработка на УП за вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП… Read More »Решение

БАРАЊЕ

Zа доделување еднократна парична помош на семејствата со новороденче родено во 2022 година на подрачјето на oпштина Брвеница