Home » Документи » Page 3

Документи

СООПШТЕНИЕ

Зa oрганизирање нa јавен увид на Урбанистички Проект за Инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект – кабелски подземен вод, од границата на КО Неготино-Полошко… Read More »СООПШТЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Се уважува барањето заведена под бр.14-68 од 07.07.2020 г.на ,,Tеплан”, Тетово,Се одобрува Архитектонско – урбанистички проект со техн.бр. МП-05/20 за с.Челопек, изработено од ,,Tеплан”, Тетово,… Read More »РЕШЕНИЕ