Home » Документи » Page 4

Документи

РЕШЕНИЕ

I.CE уважува барањето на Гани Рихани од с.Гургурница, Мексиме Реџепи од с.Гургурница и Зибери Абдилаки од с.Радиовце преку полномошникот ,,ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО” Доо од Гостивар.II.СЕ ОДОБРУВА Урбанистичкиот… Read More »РЕШЕНИЕ

СООПШТЕНИЕ

Зa oрганизирање нa Jaвнa презентација и Jaвна анкета по предлог на архитектонско урбанистички проект за населено место с.Челопек, општина Брвеница.

РЕШЕНИЕ

СЕ ОДОБРУВА Урбанистичкиот проект за вон опфат на урбанистички план со технички бр. 04-05/2021, изработен од „Про-инженеринг” од Тетово, со намена А4.3 Викенд куќи и… Read More »РЕШЕНИЕ