Home » Документи » Page 2

Документи

РЕШЕНИЕ

СЕ ОДОБРУВА Урбанистичкиот проект за вон опфат на урбанистички план со технички бр. 04-32/2021, изработен од „Про-инженеринг” од Тетово, со намена Е1.13 – Површински соларни… Read More »РЕШЕНИЕ