Skip to content
Home » Документи » Page 2

Документи

ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКИ ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЈЕКТ – КАБЕЛСКИ ПОДЗЕМЕН ВОД

Се одобрува Урбанистички проект за инфраструктура со техн.бр. 04-47/2023 за с.Челопек, изработено од ,,ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ’’ Доо Тетово, за изградба на линиски инфраструктурен објект – кабелски подземен… Read More »ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКИ ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЈЕКТ – КАБЕЛСКИ ПОДЗЕМЕН ВОД

ЈАВЕН УВИД И КОНСУЛТАЦИЈА СО ЈАВНОСТА ПО НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

Јавен увид и консултација со јавноста по Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички план вон населено место за изградба… Read More »ЈАВЕН УВИД И КОНСУЛТАЦИЈА СО ЈАВНОСТА ПО НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Урбанистички план за вон населено место за изградба на комплекс од градби, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство… Read More »ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА