Skip to content
Home » Документи » Page 2

Документи

РЕШЕНИЕ 14-1447

Се одобрува Проектна програма, на барателот МПЦ ОА, Тетовско-Гостиварска Епархија,Тетово, преку полномошникот ,,ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО,, Доо Гостивар, за изработка на УП вон опфат на урбанистички план за… Read More »РЕШЕНИЕ 14-1447

СOOПШTEНИE

Зa oрганизирање нa јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани со моќност до 10… Read More »СOOПШTEНИE