Skip to content
Home » Документи » Page 5

Документи

ОДЛУКА

За избор за кандидат по објавен Интерен оглас за унапредување на административен службеник

РЕШЕНИЕ

Се одобрува Проектна програма, на барателот Насфи Нухи од с.Милетино, преку полномoшникот ,,ЦЕАЦОН” дооел експорт-импорт Тетово, за изработка на УП вон опфат на урбанистички план… Read More »РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Се одобрува Проектна програма, на барателот Самир и Сами Бакија од с.Гургурница, преку полномошникот ,,ГОПЛАН ДОО” – Гостивар за изработка на УП вон опфат на… Read More »РЕШЕНИЕ