Home » Новости

Новости

ТРЕТА СЕСИЈА БУЏЕТСКИ ФОРУМ

Денеска, во општина Брвеница се одржа третата сесија наБуџетскиот Форум.Беа презентирани Програмите што треба да се реализират во наредната година 2023 год како и Предлог Проектите кои ќе се реализират во идните буџети.   Граѓаните во втората сесија на форумот ги предлагаПрограмите за 2023 година, истите се одобрија од градоначалникот на општина… Read More »ТРЕТА СЕСИЈА БУЏЕТСКИ ФОРУМ

ПРАШАЛНИК ЗА СОБИРАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА БУЏЕТ НА ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЗА 2023 ГОДИНА

Почитувани, Општина Брвеница согласно насоките добиени од страна на Министерството за финансии, а врз основа на Законот за Буџети и Законот за финансирање на единиците… Read More »ПРАШАЛНИК ЗА СОБИРАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА БУЏЕТ НА ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЗА 2023 ГОДИНА