Skip to content
Home » Новости

Новости

ЈАВЕН УВИД И КОНСУЛТАЦИЈА СО ЈАВНОСТА ПО НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

Јавен увид и консултација со јавноста по Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички план вон населено место за изградба… Read More »ЈАВЕН УВИД И КОНСУЛТАЦИЈА СО ЈАВНОСТА ПО НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Урбанистички план за вон населено место за изградба на комплекс од градби, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство… Read More »ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

JАВНО НАДДАВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со Локална урбанистичка планска документација… Read More »JАВНО НАДДАВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ

СЛУЖБАТА ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА

Почитувани граѓани, Службата за зимско одржувањето на локалните патиштата на општина Брвеница продолжи и вечерва со фрлање на сол и ризла низ сите патни правци… Read More »СЛУЖБАТА ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА