Skip to content
Home » Документи » Page 13

Документи

РЕШЕНИЕ

СЕ ОДОБРУВА Урбанистичкиот проект за вон опфат на урбанистички план со технички бр. 04-05/2021, изработен од „Про-инженеринг” од Тетово, со намена А4.3 Викенд куќи и… Read More »РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Се одобрува Проектна програма, за изработка на УП за вон опфат на урбанистички план за формирање градежни парцели, со намена А1.5- Станбени куќи во состав… Read More »РЕШЕНИЕ