Skip to content
Home » Документи » Page 12

Документи

РЕШЕНИЕ

СЕ ОДОБРУВА Урбанистичкиот проект за вон опфат на урбанистички план со технички бр. 04-05/2021, изработен од „Про-инженеринг” од Тетово, со намена А4.3 Викенд куќи и… Read More »РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Се одобрува Проектна програма, за изработка на УП за вон опфат на урбанистички план за формирање градежни парцели, со намена А1.5- Станбени куќи во состав… Read More »РЕШЕНИЕ

ПОКАНА

Шесттата седница на Советот на општина Брвеница Седницата ќе се одржи на 28.03.2022 г. (понеделник), со почеток во 13,00 часот во просториите на општина Брвеница.