Skip to content
Home » Документи » Page 10

Документи

РЕШЕНИЕ

Се уважува барањето заведена под бр.14-68 од 07.07.2020 г.на ,,Tеплан”, Тетово,Се одобрува Архитектонско – урбанистички проект со техн.бр. МП-05/20 за с.Челопек, изработено од ,,Tеплан”, Тетово,… Read More »РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Се уважува барањето заведена под бр.14-121 од 06.09.2022 г. на ,,ЗЕГА ГРОУП” Дооел Тетовопреку полномошникот ,,ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ’’ Доо Тетово,Се одобрува Урбанистички проект со техн.бр. 04- 20/2022… Read More »РЕШЕНИЕ