Skip to content
Home » Документи » Page 10

Документи

РЕШЕНИЕ

I.CE уважува барањето на Гани Рихани од с.Гургурница, Мексиме Реџепи од с.Гургурница и Зибери Абдилаки од с.Радиовце преку полномошникот ,,ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО” Доо од Гостивар.II.СЕ ОДОБРУВА Урбанистичкиот… Read More »РЕШЕНИЕ

СООПШТЕНИЕ

Зa oрганизирање нa Jaвнa презентација и Jaвна анкета по предлог на архитектонско урбанистички проект за населено место с.Челопек, општина Брвеница.