Home » Документи » Page 10

Документи

БАРАЊЕ

Zа доделување еднократна парична помош на семејствата со новороденче родено во 2022 година на подрачјето на oпштина Брвеница 

Анкетен Лист

Урбанистички проект вон опфат наурбанистички план, со намена Е1.13 –Површински соларни и фотоволтаичниелектрани, за КП 1546/1, КП 1546/2 и КП1545, КО Челопек-вон г.р., општинаБрвеница