Home » Документи » Page 9

Документи

БАРАЊЕ

Zа доделување еднократна парична помош на семејствата со новороденче родено во 2022 година на подрачјето на oпштина Брвеница 

Анкетен Лист

Урбанистички проект вон опфат наурбанистички план, со намена Е1.13 –Површински соларни и фотоволтаичниелектрани, за КП 1546/1, КП 1546/2 и КП1545, КО Челопек-вон г.р., општинаБрвеница