Skip to content
Home » Документи » Page 9

Документи

СООПШТЕНИЕ

Зa oрганизирање нa Jaвнa презентација и Jaвна анкета по предлог на архитектонско урбанистички проект за населено место с.Челопек, општина Брвеница.

РЕШЕНИЕ

СЕ ОДОБРУВА Урбанистичкиот проект за вон опфат на урбанистички план со технички бр. 04-05/2021, изработен од „Про-инженеринг” од Тетово, со намена А4.3 Викенд куќи и… Read More »РЕШЕНИЕ