Skip to content
Home » Документи » Page 8

Документи

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Рехабилитација на обиколница во село Челопек, рехабилитација на локална улица 1 со 4 крака во село Радиовце и рехабилитација на локална улица Дубрава со 3… Read More »КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

РЕШЕНИЕ

Се уважува барањето заведена под бр.14-120 од 06.09.2022 г. на ,,АФРДИТА-И” Дооел Кичевопреку полномошникот ,,ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ’’ Доо Тетово.Се одобрува Урбанистички проект со техн.бр. 04-21/2022 за с.Стенче,… Read More »РЕШЕНИЕ

СООПШТЕНИЕ

Зa oрганизирање нa јавен увид на Урбанистички Проект за Инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект – кабелски подземен вод, од границата на КО Неготино-Полошко… Read More »СООПШТЕНИЕ