Skip to content

Forum

FORUME


09:06:59, 2021-05-25

Forumet në bashkësi


Në kuadër të Projektit “Përmes lenteve të grave: inicimi i politikave dhe iniciativave buxhetore, monitorimi i zbatimit të planeve lokale të veprimit për barazinë gjinore”.

Forumet e komunitetit do të mundësojnë përfshirjen e qytetarëve, veçanërisht të grupeve të synuara që janë fokusi kryesor i projektit në mënyrë që të sigurojnë kushte për përparësinë e programeve dhe projekteve.
Si dhe në të njëjtën kohë përmirësimin e strukturës së programeve në komunat ku zbatohet projekti. Forumi i Buxhetit u zgjodh si programi më i përshtatshëm.
Nën ndikimin e situatës aktuale me Covid 19, forumet do të mbahen në internet në 3 cikle – dmth tre takime prej 2 orësh me të njëjtin grup qytetarësh.

Në komunën e Brvenicës, është planifikuar pjesëmarrja e 40 qytetarëve në forumin e komunitetit dhe do të mbahet në datat e mëposhtme:

cikli I 28.05.2021 Përcaktimi i problemeve dhe sfidave
Cikli II 31.05.2021 Përcaktimi i zgjidhjeve të propozuara
Cikli III 03.06.2021 Prezantimi i rezultateve dhe hapat e ardhshëm