Skip to content

Revizioni i Brendshëm

Raporti vjetor financiar
2023
2022
Raporti i revizionit të seksionit të administrimit të tatimeve dhe taksave
2023

Seksioni i revizionit të brendshëm kryen këto detyra:

-Punon në bazë të ligjit të kontrollit të brendshëm financiar publik;
-Përgjigjet para Kryetarit të Komunës

 • kryen vlerësimin e përputhshmërisë së funksionimit të Komunës së Bërvenicës me ligjet, aktet
  nënligjore, aktet e brendshme dhe marrëveshjet;
 • vlerëson funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm;
 • vlerëson faktorët e rrezikut dhe i jep këshilla Kryetarit të Komunës së Bërvenicës për
  zvogëlimin e tyre;
 • siguron verifikimin e saktësisë, plotësisë dhe ligjshmërisë së regjistrave kontabël dhe
  raporteve financiare të Komunës së Bërvenicës;
 • kryen vlerësimin e ekonomitetit, efikasitetit dhe efektivitetit të operimit dhe përdorimit të
  mjeteve në fushën e caktuar të aktiviteteve ose programeve të komunës;
 • vlerëson përshtatshmërinë, ekonomizimin, efektivitetin dhe efikasitetin e sistemit të
  menaxhimit financiar dhe kontrollit për përcaktimin, vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve;
 • jep rekomandime për përmirësimin e funksionimit dhe procedurave të punës së Komunës së
  Bërvenicës,
 • përgatit dhe miraton planin strategjik dhe vjetor për revizionin e brendshëm bazuar në
  vlerësimin objektiv të rrezikut, kryerjen e revizioneve të brendshme individuale në përputhje
  me planet e miratuara të revizionit dhe monitorimin e zbatimit të tyre;
 • përgatit raporte nga revizionet e kryera;
 • përgatit Udhëzimet e Punës dhe statutin e revizionit të brendshëm;
 • informon Kryetarin e Komunës së Bërvenicës për ekzistimin e konfliktit të interesave gjatë
  kryerjes së detyrave të revizionit;
 • njofton Kryetarin e Komunës së Bërvenicës për parregullsitë apo dyshimet për mashtrim apo
  korrupsion, të cilat mund të rezultojnë në procedurë penale, kundërvajtëse apo disiplinore;
 • merr pjesë në përgatitjen e Planit Strategjik të Komunës së Bërvenicës dhe Planit për zbatimin
  e Programit të Punës,
 • kontribuon në përgatitjen e Programit të Punës, Raportit të Punës së Komunës së Bërvenicës
  dhe përgatitjes së analizës funksionale dhe akteve për organizimin e brendshëm dhe
  sistematizimin e vendeve të punës në Komunën e Bërvenicës.
 • përpunon dhe zbaton procedura nga fushëveprimi i seksionit në kuadër të Sistemit të
  Menaxhimit të Cilësisë në përputhje me kërkesat e standardit ISO 9001:2008


  Udhëheqës i seksionit për revizion të brendshëm

  Nedime Sallai
  vnatresna.revizija@brvenica.gov.mk