Skip to content

Pyetje dhe përgjigje

PYETJE TË SHPESHTA

Cila është procedura për miratimin e Elaboratit për Mbrojtjen e Mjedisit?

Parashtrohet një kërkesë për miratimin e një raporti për mbrojtjen e mjedisit, të cilit i bashkëlidhet:

– raporte të përgatitura, 3 kopje në letër dhe 1 në formë elektronike

– pagesa administrative për paraqitjen e kërkesës 50,00 den

– pagesa administrative për miratimin e raportit 600,00 denarë.

Organi kompetent për miratimin e raportit nëse konstaton se raporti nuk përmban kërkesat e Rregullores për formën dhe përmbajtjen e raportit për mbrojtjen e mjedisit në përputhje me llojet e aktiviteteve apo aktiviteteve për të cilat është përgatitur raporti. 32/2012) do të kërkojë plotësimin e raportit në afat prej 15 ditësh.


Autoriteti kompetent nxjerr vendim për miratimin ose mosmiratimin e raportit në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës për miratim të raportit.


Kundër aktvendimit pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të vendimit në Komisionin Shtetëror për Vendim në procedurën administrative dhe procedurën e punësimit në shkallë të dytë.

Cilat janë pasojat e ndërtimeve pa leje?

Shpjegimi i pasojave që mund të ndodhin nga ndërtimet pa leje të objekteve si: Largimi i objekteve (rrënimi), si dhe përgjegjësia penale për investitorin.

Procedura për dhënien e lejes së ndërtimit?

Shpjegimi i procedurës, duke vënë në dukje se ndërtimi mund të fillojë pas marrjes së një leje ndërtimi të vlefshme.

Cilat janë kushtet urbanistike për marrjen e lejes së ndërtimit?

Shpjegimi i kushteve urbanistike të nevojshme për marrjen e lejes së ndërtimit.