Skip to content

Çerdhe

ÇERDHJA  “SONCE – DIELLI”


Vendim për plotësimin e vendeve të lira të punës në Çerdhen “SONCE – DIELLI”

Njoftim publik për punë të përkohshme

TipiDokument
PDFVendim
PDFNjoftim publik

Informatë për regjistrimin e fëmijëve në institucionin përkatës

Regjistrimi i fëmijëve 

TipiDokument
PDFAplikimi për regjistrim
PDFKriteri për regjistrim faq. 1
PDFKriteri për regjistrim faq. 2
PDFVërtetim nga mjeku amë
PDFDosja e fëmijës


Email adresa: sonce.dielli@gmail.com 


Vendimet për punësim 

TipiDokument
PDFVendim