Home » Resurset Njerëzore

Resurset Njerëzore

SEKSIONI PËR RESURSE NJERËZORE

VitiPlani për punësim
2023Dokument
Rregullore për sistematizim
sipas analizës funksionale 2022.
Vendim për organizimin 
e brendshëm
Pasqyra tabelare e vendeve të punës 2022Organogram
DokumentDokumentDokumentDokument
Rregulla për të përcaktuar procedurat e lobimit të komunës së Bërvenicës
Dokument
Rregullore për rendin e punës
Dokument

Vendim dhe Regullore

TipiVendimiRregullorja
PDFDokumentDokument

Ndryshimi i rregullores

NrNdryshimi i rregullores
1Dokument
2Dokument
3Dokument
4Dokument
5Dokument
6Dokument
7Dokument
8Dokument

Udhëheqës i seksionit: Zimbile Demiri

E-mail adresa: resurse@brvenica.gov.mk