Skip to content

Resurset Njerëzore

SEKSIONI PËR RESURSE NJERËZORE

VitiPlani për punësim
2024Dokument
2023Dokument
Rregullore për sistematizim
sipas analizës funksionale 2022.
Vendim për organizimin 
e brendshëm
Pasqyra tabelare e vendeve të punës 2022Organogram
DokumentDokumentDokumentDokument
Rregulla për të përcaktuar procedurat e lobimit të komunës së Bërvenicës
Dokument
Rregullore për rendin e punës
Dokument

Vendim dhe Regullore

TipiVendimiRregullorja
PDFDokumentDokument

Ndryshimi i rregullores

NrNdryshimi i rregullores
12Dokument 2024
11Dokument 2023
10Dokument 2023
9Dokument 2023
8Dokument
7Dokument
6Dokument
5Dokument
4Dokument
3Dokument
2Dokument
1Dokument

Udhëheqës i seksionit: Zimbile Demiri

E-mail adresa: resurse@brvenica.gov.mk