Skip to content

Arsim

Në territorin e komunës së Bërvenicës janë të themeluara 3 shkolla fillore qendrore me 8 shkolla periferike. Numri i përgjithshëm i nxënësve është 1302 të shpërndarë në 105 paralele. Procesi mësimor zhvillohet në gjuhën Maqedonase dhe Shqipe. Objektet shkollore i plotësojnë kushtet për realizim të procesit edukativo-arsimor.

Kuadri mësimdhënës është përkatës përveç në SH.P.” Goce Dellçev” në f.Gurguricë, ku përshkak të kushteve të rënda për udhëtim, kandidatët nuk shprehin interesim.


SHFK “7 MARSI” – ÇELLOPEK


SHFK “Kosta Racin” – Bërvenicë


SHFK “Goce Dellçev” – Stençe