Skip to content

Mbrojtja e Denoncuesit

Konform nenit 3 paragrafi (3) nga Rregullorja për mbrojtjen e paraqitjes në institucionet në sektorin publik, në komunën e Bërvenicës, paraqitja e brendëshme e mbrojtur kryhet nga personi udhëheqës, gjegjësisht funksioneri i cili udhëheq me institucionin.

Drejtuar te Kryetari i komunës
Kontakt tel. 044/456-015

Adresa postare për kontakt dhe pranim të paraqitjeve:
Komuna e Bërvenicës
Rruga M.Tito pn
Bërvenicë 1216

Posta elektronike për pranim të paraqitjeve: opstina@brvenica.gov.mk 

*Ligji për mbrojtjen e treguesit (,,Gazeta zyrtare e RM,, nr.196/15)
* Rregullorja për mbrojtjen e paraqitjes në institucionet në sektorin publik (,,Gazeta zyrtare e RM,, nr.46/16)