Home » Komisionet

Komisionet

KOMISIONET DHE ANËTARËT E KOMISIONEVE

KOMISIONI PËR AKTIVITETE SHOQËRORE

Zlate KitanoskiKryetar
Alihasan IdriziAnëtar
Maja ZafiroskaAnëtar
Abeb NuhiAnëtar
Adem JashariAnëtar

KOMISIONI PËR VERIFIKIM, ÇËSHTJET E MANDATIT, ZGJEDHJE DHE EMËRIMЕ

Donço Simjanovski
Bujamin Rushiti
Adem Jashari
Zlate Kitanovski
Emin Mehdiji

KOMISIONI I FINANCIMIT, BUXHETIT DHE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL

Miroslav DailovskiKryetar
Svetlana StamatovskaAnëtar
Agnesa ZenuniAnëtar
Abeb NuhiAnëtar
Adem (Jetmir) JashariAnëtar

KOMISIONI I URBANIZMIT, VEPRIMTARI KOMUNALE DHE MBROJTJEN E MJEDISIT

Abeb NuhiKryetar
Emin MehdijiAnëtar
Adem (Jetmir) JashariAnëtar
Svetlana StamatovskaAnëtar
Dejan RistovskiAnëtar

KOMISIONI PËR STATUT DHE RREGULLORE

Adem (Jetmir) JashariKryetar
Alihasan IdriziAnëtar
Adem JashariAnëtar
Zlate KitanovskiAnëtar
Sinisha JovanoskiAnëtar

KOMISIONI PËR MUNDËSI TË BARABARTA

Svetlana StamatovskaKryetar
Adem (Jetmir) JashariAnëtar
Agnesa ZenuniAnëtar
Lirije MediAnëtar
Maja ZafiroskaAnëtar