Skip to content

ZHEL

ZHVILLIMI EKONOMIK LOKAL


Programi për aktivitetet e komunës së Bërvenicës në lëminë e mbrojtjes së mjedisit jetësor.

VitiTipiProgrami 
2021PDFPropozimiDokument
2020PDFDokument

Vendimi dhe kontrata për ofrimin e furnizimit me ujë dhe kanalizime

TipiVendimi 
PDFDokument

Lista e projekteve të planifikuara  të infrastrukturës komunale, duke përfshirë rehabilitimin dhe mirëmbajtjen:

Projektet në komunën e Bërvenicës për vitet 2017-2021.

 • Përfundimi i asfalltimit të rrugës në fshatin Tenovë përmes fshatit duke filluar prej hyrjes kryesore dhe daljen  hyrjen e dytë të fshatit.
 • Asfalltimi i rrugës së varrezave që lidh fshatin Çellopek të Ri me Çellopek të Epërm.
 • Afalltimi i rrugës kryesore brenda në fshatin Miletinë.
 • Asfalltimi i rrugës, pjesa që lidh rrugën regjionale R-2233 me autostradën Tetovë–Gostivar në drejtim të fshatit Kamjan.
 • Ndërtimi i rrugicave dhe trotuareve  me pllaka bekatoni në të gjitha vendbanimet e komunës së Bërvenicës.
 • Ndërtimi i shëtitores përeth projit Jaruga në fshatin Miletinë.
 • Vëndosja e mbrojtësve anësorë në rrugën lokale në fshatin Gurguricë.
 • Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe rrjetit të ujësjellsit në disa lagje në fshatin Tenovë.
 • Përfundimi i kanalizimit fekal në fshatin Miletinë, Radovec dhe Çellopek.
 • Ndërtimi i kanalizimit atmosferik në fshatin Tenovë.
 • Përfundimi i shkollës fillore në fshatin Gurgrunicë.
 • Rikonstruimi i shkollës në fshatin Miletinë.
 • Rikonstruimi i shkollës në fshatin Tenovë.
 • Rikonstruimi i shkollës në fshatin Radovec.
 • Ndërtimi dhe  pastrimi  i  kanaleve për  ujitje të tokës  bujqësore.
 • Ndërtimi i rrugëve që lidhin komunën tonë me komunën e Bogovinës.
 • Ndërtimi i bazenit për ujë të pijshëm në fshatin Miletinë.

Plan për aktivitetet e shërbimit që do të përfshijë frekuencën dhe kohën e shërbimeve që kryhen rregullisht
për mbledhjen e mbeturinave dhe pastrimin e rrugëve, ndriçimin rrugor, qentë e pastrehë dhe sëmundjet
infektive në nivelin e komunës së Bërvenicës.

TipiStudimi i
fizibilitetit 2018
Programi për
sëmundjet
infektive
Programi
për qentë endacak
Programi
për mjedis të pastër
PDFDokumentDokumentDokumentDokument

Plan programi i seksionit për zhvillim ekonomik lokal për vitin 2019

Plani për vitin 2019  


Mbrojtja e ambientit jetësor dhe zhvillimi ekonomik lokal         

Realizimi i projekteve për vitin 2018  


Udhëheqës i seksionit:

E-mail adresa: ler@brvenica.gov.mk