Skip to content

Statuti

Në bazë të neneve 4, 7 dhe 36 të Ligjit për vetvendosjen vendore (“Gazeta zyrtare e RM” nr.5/02), Këshilli i komunës së Bërvenicës. në seancën e 9, të mbajtur më 27.01. 2006, nxori:

                  Statuti i komunës së Bërvenicës
                  Ligji për vetvendosje vendore