Sa u krijuan kushtet klimatike për punë, vazhduam me projekte infrastrukturore. Momentalisht me makinerinë tonë punohet në vendosjen e kanalizimit me gjatësi prej 130 metra në fshatin Sedllarcë e Poshtme dhe 12 metra unazë për ujë në f.Bërvenicë, gjithashtu riradhitje me bekaton pllaka në gjatësi prej 210 metra, me realizues të zgjedhur “Mujo Kompani”.