Komuna e Bërvenicës ka nevojë për 3 (tre) punëtorë të përgjithshëm – në kohë të caktuar.
Të gjithë të interesuarit të dorëzojnë një letër interesi në Komunën e Bërvenicës.

Personi për kontakt:
Zimbile Demiri – Udhëheqëse e Seksionit për resurse njerëzore.

KOMUNA E BËRVENICËS