Skip to content

SHPALLJE PUBLIKE

Nё pajtueshmёri me ndryshimet tё Ligjit pёr tatim nё pronё (,,Gazeta zyrtare e RM-sё nr. 61/04…Gazeta zyrtare e RMV nr.151/21),e cila filloi tё nga 01.01.2022.
Komuna e Bёrvenicёs i informon tё gjithё personat fizik dhe juridik tё cilёt posedojnё pronё tё patundshme nё territorin e komunёs, si nё vazhdim:
Tё giithё personat jurdik dhe fizik kanё pёr obligim t’i azhurojnё tё dhёnat nё bazёn e obliguesve tatimorё, edhe atё:
Pёr tё gjithё pronёn e pa paraqitur tё dorёzojnё fletёparaqitje tatimore pёr pёrcaktim tё tatimit nё pronё (fletёparaqitjen tatimore mund ta shkarkoni kёtu)
Pёr tё gjithё pronёn e patundshme qё ka ndryshim nё vlerё ose nё pronёsi tё dorёzojnё document pёr gjendjen e re.

Për shkak të azhurimit të bazёs sё të dhënave tё obliguesve tatimorё që kanë ndërruar vendbanimin duhet të dorëzojnë fotokopje të letërnjoftimit (me vendbanim të përhershëm në komunën e Bërvenicës); të dhënat e adresës për dërgimin e aktvendimeve me postë (vendbanimi jashtë komunës së Bërvenicës) dhe adresat e vlefshme elektronike për dërgimin e vendimeve në mënyrë elektronike;

VËREJTJE: Luten të gjithë tatimpaguesit që të shlyejnë të gjitha detyrimet e tyre ndaj komunës, në të kundërtën do të detyrohemi të bëjmë arkëtim të detyrueshëm.

Dokumentet mund të dorëzohen personalisht në zyrat e Komunës së Bërvenicës, me postë ose në e-mail
danoci@brvenica.gov.mk me dokumente të skanuara të bashkangjitura (numri i telefonit të detyrueshëm për kontakt).

Të gjitha informatat shtesë i gjeni në faqen zyrtare të Komunës së Bërvenicës: https://brvenica.gov.mk/


Pregaditi: Rexhije Bajrami- Udhёheqёs i seksionit pёr administrim me tatime dhe taksa lokale

Dokument


Komuna e Bёrvenicёs
Kryetar
Jovica Ilievski