Skip to content

PLAN URBANISTIK

Plan urbanistik jashtë vendbanimit për ndërtimin e kompleksit të ndërtesave, me destinim E1.13-Solare sipërfaqësore dhe elektrana fotovoltaike (panele foto-voltaike për prodhimin e rrymës elektrike të cilat ndërtohen në tokë) – me kapacitet deri 10 MW, në pjesë të PK 347/3, pjesë të PK 1/1, pjesë të PK 346/2, pjesë të PK 2819/3, pjesë të PK 985 dhe pjesë të PK 2823, dhe pjesë të PK 1/1 KK Stençe jashtë vb., komuna e Bërvenicës, me nr tehn. 04-54/2022 prej Tetori 2023, përpunuar nga ,,PRO-INZHENERING” – Tetovë.